Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie


Statut opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1488), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające   w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488).


Statut poradni określa cele i zadania poradni oraz sposób wykonywania tych zadań, z uwzględnieniem potrzeb osób korzystających z pomocy poradni, a także organizację i zakres współdziałania z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami   i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom.
Statut poradni określa zakres zadań pracowników poradni, z uwzględnieniem zadań realizowanych poza poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz  środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

I.    Nazwa i typ placówki

1.    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie ma swoją siedzibę w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 23.
2.    Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, zwana dalej poradnią jest publiczną, specjalistyczną placówką oświatową.

II.    Informacje o placówce

1.    Organem prowadzącym poradni jest Starostwo Powiatowe w Węgrowie.
2.    Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

III.    Cele i zadania poradni

1.    Do zadań poradni należy:

1)    diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a)    predyspozycji i uzdolnień,
b)    przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
c)    specyficznych trudności w uczeniu się;

2)    wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

a)    szczególnie uzdolnionych,
b)    niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
c)    ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
d)    z zaburzeniami komunikacji językowej,
e)    z chorobami przewlekłymi;

3)    prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

4)    pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

5)    wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

6)    pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

7)    podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom  i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

8)    współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności  w uczeniu się u uczniów klas I - III szkoły podstawowej;

9)    współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu  i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych  oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach  i oddziałach oraz w ośrodkach , oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach ;

10)    współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

11)    wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

12)    wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

13)    prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci  i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

14)    udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych  i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach  i placówkach.

2.    Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

1)    diagnozowanie;

2)    opiniowanie;

3)    działalność terapeutyczną;

4)    prowadzenie grup wsparcia;

5)    prowadzenie mediacji;

6)    interwencję kryzysową;

7)    działalność profilaktyczną;

8)    poradnictwo;

9)    konsultacje;

10)    działalność informacyjno-szkoleniową.

3.    Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.

4.    Organ prowadzący określa teren działania poradni.

5.    Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół  i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

6.    W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

7.    Na podstawie porozumienia zawartego między organem prowadzącym poradnię, poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły, i ich rodzicom.

8.    Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, opinię wydaje się zgodnie z przepisami ust. 8.2-8.6.

8.1.    Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinię poradni także w innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych  z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

8.2.    Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.

8.3.    Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji   i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich,   a w przypadku ucznia — także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.

8.4.    Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna, na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

8.5.    Opinia poradni zawiera:

•    oznaczenie poradni;

•    numer opinii;

•    datę wydania opinii;

•    imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia — również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;

•    diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby;

•    zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

•    podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

•    podpis dyrektora poradni.

8.6.    W przypadku gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.

9.    Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

IV.    Organy poradni

1. Organami Poradni są:

1.1.    Dyrektor,

1.2.    Rada Pedagogiczna.

2.    Poradnią kieruje dyrektor, do kompetencji którego należy:

2.1.    kierowanie bieżącą działalnością Poradni oraz określenie zakresu zadań realizowanych przez pracowników zarówno na terenie Poradni, jak i poza nią,

2.2.    reprezentowanie Poradni na zewnątrz,

2.3.    wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

2.4.    zarządzanie środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Poradni  i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

2.5.    wypełnianie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

3.    Dyrektor organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Poradni.

4.    Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

4.1.    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Poradni,

4.2.    przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Poradni,

4.3.    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Poradni.

5.    Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

6.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

7.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Poradni, a pod jego nieobecność obradami kieruje osoba przez niego wyznaczona.

8.    Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być zwołane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Poradnię albo conajmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

9.    Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

10.    Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni.

11.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

11.1.    zatwierdzanie planów pracy Poradni,

11.2.    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni,

11.3.    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

12.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

12.1.    organizację pracy placówki,

12.2.    propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału pracownikom stałych prac i zajęć,

12.3.    projekt planu finansowego placówki,

12.4.    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród   i innych wyróżnień.

13.    Regulamin Rady Pedagogicznej stanowi załącznik Nr 2 nin. Statutu.

14.    Zapisy Regulaminu Rady Pedagogicznej nie mogą być sprzeczne ze statutem Poradni.

15.    Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut Poradni oraz jego zmiany.

16.    Uchwalony statut bądź zmianę statutu Rada Pedagogiczna przesyła organowi prowadzącemu Poradnię.

V.    Organizacja pracy poradni

1.    Poradnie działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

2.    Organ prowadzący może ustalić terminy przerw w pracy poradni w okresie ferii letnich.

3.    Ustalenie terminów przerw w pracy poradni w okresie ferii letnich następuje w porozumieniu z dyrektorem poradni.

4.    Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego.

5.    Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni,  z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni —  w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku.

6.     Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.

7.    Poradnia może posiadać filie.

8.    Filie tworzy i likwiduje oraz określa zakres i teren ich działania organ prowadzący.

9.    Dyrektor poradni, za zgodą organu prowadzącego poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

10.    Praca merytoryczna Poradni odbywa się w zespołach powoływanych przez dyrektora.

11.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni nauczycieli   i pracowników nie będących nauczycielami.

12.    Pracownikami Poradni mogą być: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, lekarze a także inni specjaliści w zależności od potrzeb.

13.    W zależności od potrzeb, pracownicy wypełniają swoje obowiązki w Poradni  lub w środowisku dzieci i młodzieży.

14.    Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi.

15.    Prawa i obowiązki pracownicze pracowników Poradni określają:

a)    Kodeks Pracy,

b)    Regulamin Pracy.

c)    Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określa Prawa  i obowiązki pracowników pedagogicznych poradni określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia  1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 1997, Nr 56, poz. 357 z późn. zm).

16.    W poradni działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

17.    Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych .

18.    Regulamin pracy Zespołu orzekającego poradni określa załącznik nr 1 nin. Statutu.

 VI.    Zakres zadań pracowników poradni.

1.    Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów   i logopedów.

2.    Zakres zadań  psychologa:

2.1.    Diagnoza psychologiczna połączona z ustaleniem form pomocy.

2.2.    Spotkania indywidualne z dziećmi, młodzieżą i rodzicami prowadzone w celu niesienia pomocy psychologicznej.

2.3.    Zajęcia grupowe z dziećmi, młodzieżą i rodzicami (psychoedukacyjne, profilaktyczne lub terapeutyczne).

2.4.    Wspieranie nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne  i rozwiązujących trudności i problemy wychowawcze poprzez:   

2.4.1.    udział w radach pedagogicznych,

2.4.2.    prelekcje dla nauczycieli i rodziców,

2.4.3.    udział w zespołach wychowawczych,

2.4.4.    prowadzenie szkoleń dla nauczycieli,

2.4.5.    konsultacje z nauczycielami i innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom,  

2.4.6.    prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych.

2.5.    Doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji:

2.5.1.    udział w naradach i szkoleniach,

2.5.2.    uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych,

2.5.3.    praca samokształceniowa.

2.6.    Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

2.7.    Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

2.8.    Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.

2.9.    Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia. Pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dziecka zdolnego.

2.10.    Udział w pracach zespołów orzekających.

2.11.    Inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami środowiska.

3.    Zakres zadań pedagoga:

3.1.    Diagnoza pedagogiczna i ustalanie form pomocy dzieciom i młodzieży.

3.2.    Indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne z dziećmi i młodzieżą.

3.3.    Grupowe zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą.

3.4.    Porady i instruktaż dla rodziców i dzieci dotyczące sposobów, metod, technik pracy; polecanie materiałów ćwiczeniowych i fachowej literatury.

3.5.    Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  w uczeniu się.

3.6.    Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia poprzez:

3.6.1.    udział w radach pedagogicznych,

3.6.2.    porady dla nauczycieli i rodziców,

3.6.3.    prelekcje dla nauczycieli i rodziców,

3.6.4.    prowadzenie zajęć grupowych (o charakterze szkoleniowym) dla nauczycieli i rodziców.

3.7.    Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

3.8.    Udział w pracach zespołów orzekających.

3.9.    Współpracę ze środowiskiem (placówki, instytucje i organizacje na rzecz pomocy dzieciom i rodzicom).

3.10.    Doskonalenie własnych kwalifikacji poprzez :

3.10.1.    udział w naradach i szkoleniach;

3.10.2.    pracę samokształceniową.

3.11.    Udoskonalanie warsztatu pracy:

3.11.1.    uaktualnianie narzędzi diagnostycznych,

3.11.2.    wzbogacanie warsztatu w nowe pomoce dydaktyczne.

3.12.    Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia.

3.13.    Pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dziecka zdolnego.

3.14.    Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.

3.15.    Inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami środowiska.

4. Zakres zadań logopedy:

4.1. Diagnoza logopedyczna.

4.2. Pomoc logopedyczna udzielana na terenie poradni:

-   systematyczna terapia logopedyczna,

-   okresowa kontrola stanu mowy dzieci nie objętych systematyczną pomocą,

-   instruktaż dla rodziców,

-  konsultacje z nauczycielami diagnozowanych dzieci, których zaburzenie utrudnia porozumiewanie się i wymaga pomocy nauczyciela przy komunikowaniu się,

-   informacje o wynikach badań logopedycznych w/w dzieci i zalecenia do pracy   w zespołach korekcyjno – kompensacyjnych i do zajęć rewalidacyjnych.

4.3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń w komunikacji językowej:

-   diagnoza stanu rozwoju psychoruchowego ze szczególnym uwzględnieniem początkowych stadiów rozwoju mowy dzieci do 3-go roku życia wraz z instruktażem dotyczącym sposobów usprawniania rozwoju mowy,

-   udział w radach pedagogicznych i zespołach samokształceniowych nauczycieli przedszkoli, szkół, domów dziecka,

-   prelekcje, porady i warsztaty dla rodziców.

4.4. Współpraca z pedagogami i psychologami w sprawie diagnozowanych dzieci, udział w zespołach orzekających.

4.5. Podnoszenie kwalifikacji i samodoskonalenie poprzez:

-   udział w zjazdach, szkoleniach i warsztatach PTL, Towarzystwa Kultury Języka, PTD i zespołach samokształceniowych logopedów.

4.6. Doskonalenie warsztatu pracy (uaktualnianie narzędzi diagnostycznych, wzbogacanie warsztatu w nowe pomoce dydaktyczne).

5. Pracownicy pedagogiczni realizują zadania poradni w stosunku do dzieci   i młodzieży również poza poradnią:

a)  w środowisku rodzinnym – badania diagnostyczne w uzasadnionych przypadkach,

b)  w środowisku szkolnym i przedszkolach – konsultacje, interwencje mediacyjne, psychoedukacyjne działania profilaktyczne i informacyjne. 

6.  Do zakresu zadań lekarza poradni należą konsultacje przedkładanej w poradni dokumentacji lekarskiej i uczestnictwo w posiedzeniach zespołów orzekających. 

7. Zakres zadań w/w pracowników administracji i obsługi określa dyrektor zgodnie  z kwalifikacjami posiadanymi przez pracownika i jego stanowiskiem pracy.

8. Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom   i nauczycielom.

9. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradniach także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

10. Dyrektor poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.

11. Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;

2) czas trwania porozumienia;

3) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy  z pracownikami pedagogicznymi poradni;

4) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni;

5) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

12. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

 VII.    Dokumentacja poradni

1. Poradnia prowadzi:

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania;

2) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy,  o którym mowa w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia;

3) dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może być prowadzona także w formie elektronicznej.

3. Za zgodą organu prowadzącego poradnię, dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej; dokumentacja prowadzona  w   elektronicznej zwana jest dalej „dokumentacją elektroniczną”.

4. Prowadzenie dokumentacji elektronicznej wymaga:

1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną;

2) zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed dostępem osób nieuprawnionych;

3) zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;

4) rejestrowania historii zmian i ich autorów.

5. System informatyczny służący do prowadzenia dokumentacji elektronicznej powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

VIII.    Postanowienia końcowe

1. Poradnia używa pieczęci urzędowej podłużnej o treści:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie

ul. Piłsudskiego 23

07-100 Węgrów

tel. 7924700

000994437

 

 

1.    Poradnia archiwizuje dokumenty zgodnie z przepisami.

2.    Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3.    Ujednolicony tekst Statutu wchodzi w życie z dniem……….

Joomla Templates by Joomla51.com