Deklaracja dostępności

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie.
Data publikacji strony internetowej: 2020-08-28.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Dziewulska, m.dziewulska@poradnia.wegrow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 792 47 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.
1. Budynek w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 23 posiada trzy wejścia:
– wejście główne od ul. Piłsudskiego z niskimi schodami wyposażonymi w poręcze i podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
– wejście od strony parkingu (wjazd od ulicy Stadionowej) – wnęka miedzy budynkami – bez schodów z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
– wejście od strony parkingu (wjazd od ulicy Stadionowej) – znajdujące się w ok. połowie długości budynku – wejście bezpośrednio na klatkę schodową.

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
1. W budynku w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 23 na parterze znajduje się punkt informacyjny. W budynku nie ma windy. Schody wewnątrz budynku wyposażone są w poręcze. Osoby niepełnosprawne mogą sygnalizować potrzebę obsługi w punkcie informacyjnym. W przypadku konieczności załatwienia, przez osobę niepełnosprawną, spraw z zakresu działania wydziałów mieszczących się na piętrze budynku, właściwe merytorycznie osoby są przywoływane do petenta na niski parter. Toalety dla petentów znajdują się na parterze.
2. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Na krawędziach pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów oraz na białych skrzydłach drzwiowych znajdują się oznaczenia kontrastowe.
Na parkingu przy budynku na ul. Piłsudskiego 23 (wjazd od ulicy Stadionowej) znajdują się dwa miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych, oznaczone stosownym znakiem.
3. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. Powyższe uprawnienie nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.