Orzeczenia i opinie

Etap I – zgłoszenie


 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgrowie dokonuje diagnozy wyłącznie na pisemny wniosek rodzica/ prawnego opiekuna dziecka lub pełnoletniego ucznia.

 

Chcąc zgłosić dziecko na badanie, wypełnij formularz:
Formularz zgłoszenia do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie

Formularz zgłoszenia do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie w  języku ukraińskim

 

Wniosek rejestrowany jest przez sekretariat, który wyznacza termin diagnozy/ konsultacji/porady.
Informacja o wyznaczonym terminie wysyłana jest SMS-em na podany we wniosku numer telefonu.

Etap II- diagnoza


Celem diagnozowania dziecka jest przede wszystkim określenie jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, wyjaśnienie mechanizmów jego funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Diagnoza potrzeb dziecka pozwala na wskazanie kierunków działań w zakresie kształcenia i wychowania dziecka oraz wspomagania jego rozwoju.

 • Postępowanie diagnostyczne rozpoczyna się od przeprowadzenia wywiadu z rodzicem/prawnym opiekunem, następnie odbywa się (w zależności od powodu zgłoszenia) diagnoza pedagogiczna i/lub psychologiczna.

 

 • Proces diagnostyczny może odbywać się nawet podczas kilku wizyt w poradni. Rodzic może również zostać poproszony o dostarczenie dokumentacji medycznej lub zaświadczenia lekarskiego na formularzu:

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE – Opiniowanie w spawie wczesnego wspomagania rozwoju

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE – Kształcenie spacjalne

 

 • Po przeprowadzonej diagnozie psychologicznej lub/i pedagogicznej osoby diagnozujące dziecko omawiają wyniki badań oraz informują o możliwych i wskazanych formach pomocy.

 

 • W celu wydania stosownego dokumentu opinii/orzeczenia/informacji rodzic zobowiązany jest złożyć na piśmie odpowiedni wniosek zgodny z wynikami diagnozy oraz zgłoszonym problemem.

Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju

Formularz wniosku:
Wniosek o wydanie opini  w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Formularz wniosku:
Wniosek o wydanie orzeczenia w sprawie kształcenia specjalnego

Należy załączyć posiadaną dokumentację medyczną w przypadku, gdy dziecko jest:

 1.  niesłyszące lub słabosłyszące – laryngologiczną
 2. niewidzące lub słabowidzące – okulistyczną
 3. niepełnosprawne ruchowo – ortopedyczną, neurologiczną
 4. niepełnosprawne z afazją ruchową – neurologiczną
 5. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – neurologiczną, psychiatryczną

 

Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego:

Formularz wniosku:

POBIERZ WNIOSEK

Zaświadczenie lekarskie:

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE- o potrzebie nauczania indywidualnego

 

 

 •  W przypadku rezygnacji z wydania przez Poradnię orzeczenia /opinii/ informacji rodzic lub prawny opiekun dziecka składa pisemne oświadczenie dotyczące o takiej rezygnacji
  (załącznik nr 1).
 • Poradnia w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia , może zwrócić się do dyrektora szkoły/przedszkola /placówki, do której dziecko uczęszcza informując o tym osobę składającą wniosek.

Etap III – wydanie właściwego dokumentu


 

Efektem diagnozy jest w szczególności:

WYDANIE OPINII, w tym:

    • potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – jest to jedyna opinia wydawana przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
    • specyficznych trudnościach w uczeniu się
    • w sprawie odroczenia rozpoczęcia przez dziecko obowiązku szkolnego
    • w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
    • w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
    • w sprawie spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego
    • w sprawie spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
    • w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
    • w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
    • w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
    • w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
    • w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej
    • w sprawie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
    • w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
    • w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla lekarzy, sądu)

WYDANIE ORZECZENIA, o potrzebie:

    • kształcenia specjalnego
    • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
    • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
    • indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci wydawane są przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. poz. 1743).

 

Orzeczenia wydawane są na wniosek rodziców dziecka lub pełnoletnich uczniów. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu orzekającego i przedstawić swoje stanowisko. Orzeczenie wydawane jest wyłącznie wnioskodawcom.

Od orzeczenia w terminie 14 dni służy odwołanie do właściwego terytorialnie kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie. Orzeczenie może być na wniosek rodzica dziecka uchylone lub zmienione.

Wydana przez poradnię opinia, przekazywana jest do jednostki oświaty, do której uczęszcza uczeń tylko na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Czas wydania opinii / orzeczenia reguluje rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r z w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000199/O/D20130199.pdf, oraz rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r o w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.