RODO

Informacje ogólne

 

Szanowny Panie/Szanowna Pani

 

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego którym jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie nazywana dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III) tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje politykę prywatności.

 

W szczególności, informujemy tam o:

 

 • podstawach prawnych i celach oraz sposobach przetwarzania danych osobowych,
 • okresie przetwarzania i kategoriach odbiorców danych
  Pana/Pani prawach jako osoby, której dane osobowe dotyczą, w tym o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (w tym aktualizowania), prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do wycofania zgody – o ile przetwarzanie danych opiera się na jej udzieleniu, a także o pozostałych uprawnieniach i sposobie kontaktowania się z nami celem ich realizacji.

 

Wskazujemy również dane organu nadzorczego, do którego może Pan/Pani złożyć skargę w razie uznania, że przetwarzamy Pana/Pani dane w sposób niezgodny z przepisami prawa.

W Polityce prywatności znajdują się również pozostałe dane identyfikujące nas jako administratora danych. Jednak już teraz wskazujemy, że w przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących danych osobowych, powołany w Naszej instytucji Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod adresem: ochronadanych@poradnia.wegrow.pl

 

Jednocześnie zapewniamy, że:

 • nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
 • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.
 • Działamy zgodnie z RODO, dlatego Państwa dane są bezpieczne.

 

ZAŁĄCZNIK: POLITYKA PRYWATNOŚCI PPP

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 

Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie zwana dalej: „Administratorem”.

Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie został powołany Inspektor ochrony danych. Można się z nim skontaktować elektronicznie: ochronadanych@poradnia.wegrow.pl lub listownie – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z objęciem pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są m.in. dla celów:
a. wydania orzeczenia/opinii, wydania informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie, wydania kopii opinii/orzeczenia, wydania opinii, przekazania kopii opinii do przedszkola/szkoły lub placówki, do której dziecko lub pełnoletni uczęszcza;
b. podejmowania akcji edukacyjnych oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) – zgody;

Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez czas określony w przepisach archiwalnych obowiązujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie.

Administrator przekaże/może przekazać dane następującym odbiorcom: osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Każda osoba ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest przepis prawa, który nakłada na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgrowie obowiązek gromadzenia danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:

a. objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest wymogiem ustawowym,
b. wydania zaświadczenia/informacji/opinii jest wymogiem ustawowym,
c. w celu podejmowania akcji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest dobrowolne.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania**.
** Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Inspektor ochrony danych

 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie został powołany Inspektor ochrony danych – Marek Cendrowski

Można się z nim skontaktować elektronicznie: iod@fus-system.pl

 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Alan Załecki

Można się z nim skontaktować elektronicznie: z-iod@fus-system.pl

lub

listownie – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych

 

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

w

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie,

Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów

 1. Niniejszy Regulamin ma na celu określenie:
  a) zasad i celu stosowania monitoringu wizyjnego;
  b) zasad zarządzania i obsługi systemu monitoringu wizyjnego;
  c) zasad bezpieczeństwa związanych z monitoringiem wizyjnym.
 2. Ilekroć w treści Regulaminu użyte zostały poniższe określenia, mają one następujące znaczenie:
  a) Regulamin – poniższy Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego,
  b) Poradnia – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie,
  c) Dyrektor – osoba kierująca Poradnią,
  d) Monitoring wizyjny – system zespolonych środków technicznych umożliwiający rejestrację obrazu w Poradni,
  e) ADO – Administrator Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO,
  f) IOD – Inspektor Ochrony Danych w rozumieniu przepisów RODO,
  g) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  h) KP – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 3. Podstawę prawną dla niniejszego Regulaminu stanowią:
  a) 222 KP,
  b) 6 ust. 1c, ust. 1e lub 1f RODO,
 4. Celem stosowania monitoringu wizyjnego w Poradni jest:
  a) zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektów będących w administrowaniu Poradni, w tym w szczególności: pracownikom, współpracownikom, klientom, osobom towarzyszącym;
  b) zapewnienie ochrony mienia oraz niezbędnego bezpieczeństwa pomieszczeń, będących w administrowaniu Poradni;
 5. Monitoring wizyjny w Poradni obejmuje budynki oraz teren wokół budynków.
 6. System monitoringu obejmuje pomieszczenia ogólnodostępne,
 7. System monitoringu wizyjnego obejmuje:
  a) kamery rozmieszczone na zewnątrz i wewnątrz budynków;
  b) urządzenia wraz z oprogramowaniem służące do rejestracji i podglądu obrazu z kamer, odtwarzania oraz kopiowania nagrań.
 8. W Poradni obowiązuje zakaz stosowania atrap kamer.
 9. Rejestracji podlega wyłącznie obraz z kamer. Zakazana jest rejestracja dźwięku.
 10. Monitoring funkcjonuje przez całą dobę. Decyzję o jego trwałym lub czasowym wyłączeniu może podjąć wyłącznie Dyrektor.
 11. Dane z monitoringu obejmują:
  a) oznaczenie daty i godziny zarejestrowanego zdarzenia;
  b) wizerunek osób, których określone zachowanie zostało zarejestrowane na nagraniu.
 12. Z wyjątkiem określonym w pkt 13 Regulaminu, Dyrektor określa czas przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego, uwzględniając możliwości techniczne posiadanego systemu (okres 17 dni), z zastrzeżeniem, iż czas ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Z upływem wyżej wymienionego okresu zarejestrowane nagrania podlegają obowiązkowemu zniszczeniu w sposób trwały. Dopuszczalne jest zniszczenie nagrań poprzez ich automatyczne nadpisanie.
 13. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujący przepisów prawa lub Dyrektor uzyskał informację, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin maksymalny określony w pkt 12 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Informacja do Dyrektora winna mieć formę Wniosku o zabezpieczenie nagrania.
 14. Wniosek o zabezpieczenie nagrania winien zawierać:
  a) dane wnioskodawcy;
  b) określenie daty, miejsca i przybliżonego czasu zdarzenia, którego dotyczy wniosek;
  c) opis zdarzenia;
  d) uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem celu wykorzystania nagrania, rodzaju postępowania, w którym przedmiotowe nagranie może być dowodem, określeniem przybliżonego czasu w jakim zostanie wszczęte postępowanie.
 15. Dyrektor może żądać od wnioskodawcy dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne dla potrzeb rozpatrzenia wniosku, a w przypadku jego pozytywnego zaopiniowania określenia czasu przechowania nagrania zdarzenia objętego wnioskiem. Udostępnienie zabezpieczonych nagrań może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotów i organów uprawnionych do ich otrzymania i przetwarzania zawartych w nich danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 16. W przypadku bezczynności wnioskodawcy lub organów właściwych do poprowadzenia postępowania objętego wnioskiem, w okresie przechowania nagrania, wskazanym przez Dyrektora, nagranie podlega trwałemu zniszczeniu. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Dyrektor informuje wnioskodawcę o obowiązującej w powyższym zakresie procedurze.
 17. Nadzór nad systemem monitoringu wizyjnego w Poradni sprawuje bezpośrednio Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba.
 18. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba dokonuje cyklicznej, nie rzadziej niż raz do roku, weryfikacji legalności i celowości stosowania systemu monitoringu wizyjnego.
 19. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba uprawnione są do wyznaczenia osoby, do której obowiązków należeć będzie obsługa techniczna systemu monitoringu, w tym zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania systemu, usuwanie awarii oraz serwis. Powyższe zadania mogą być realizowane przez podmiot zewnętrzny, na podstawie stosownej umowy.
 20. W związku z funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego, w Poradni dochodzi do przetwarzania danych osobowych.
 21. ADO realizuje obowiązki ochrony danych osobowych w związku ze stosowanym systemem monitoringu wizyjnego poprzez:
  a) opracowane i wdrożone stosowanych procedur ochrony danych osobowych;
  b) umieszczenie czytelnych i widocznych informacji o stosowaniu monitoringu wizyjnego, w miejscach nim objętych;
  c) udostępnienie klauzuli informacyjnej dotyczącej monitoringu w sposób przyjęty w Poradni;
  d) realizacja obowiązku zamieszczenia informacji o stosowaniu monitoringu wizyjnego na stronie internetowej Poradni oraz w ramach Biuletynu Informacji Publicznej;
 22. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor.