RODO

Informacje ogólne

 

Szanowny Panie/Szanowna Pani

 

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego którym jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie nazywana dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III) tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje politykę prywatności.

 

W szczególności, informujemy tam o:

 

  • podstawach prawnych i celach oraz sposobach przetwarzania danych osobowych,
  • okresie przetwarzania i kategoriach odbiorców danych
    Pana/Pani prawach jako osoby, której dane osobowe dotyczą, w tym o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (w tym aktualizowania), prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do wycofania zgody – o ile przetwarzanie danych opiera się na jej udzieleniu, a także o pozostałych uprawnieniach i sposobie kontaktowania się z nami celem ich realizacji.

 

Wskazujemy również dane organu nadzorczego, do którego może Pan/Pani złożyć skargę w razie uznania, że przetwarzamy Pana/Pani dane w sposób niezgodny z przepisami prawa.

W Polityce prywatności znajdują się również pozostałe dane identyfikujące nas jako administratora danych. Jednak już teraz wskazujemy, że w przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących danych osobowych, powołany w Naszej instytucji Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod adresem: ochronadanych@poradnia.wegrow.pl

 

Jednocześnie zapewniamy, że:

 

  • nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
  • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.
  • Działamy zgodnie z RODO, dlatego Państwa dane są bezpieczne.

 

ZAŁĄCZNIK: POLITYKA PRYWATNOŚCI PPP

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 

Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie zwana dalej: “Administratorem”.

Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie został powołany Inspektor ochrony danych. Można się z nim skontaktować elektronicznie: ochronadanych@poradnia.wegrow.pl lub listownie – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z objęciem pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są m.in. dla celów:
a. wydania orzeczenia/opinii, wydania informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie, wydania kopii opinii/orzeczenia, wydania opinii, przekazania kopii opinii do przedszkola/szkoły lub placówki, do której dziecko lub pełnoletni uczęszcza;
b. podejmowania akcji edukacyjnych oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) – zgody;

Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez czas określony w przepisach archiwalnych obowiązujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie.

Administrator przekaże/może przekazać dane następującym odbiorcom: osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Każda osoba ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest przepis prawa, który nakłada na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgrowie obowiązek gromadzenia danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:

a. objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest wymogiem ustawowym,
b. wydania zaświadczenia/informacji/opinii jest wymogiem ustawowym,
c. w celu podejmowania akcji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest dobrowolne.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania**.
** Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Inspektor ochrony danych

 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie został powołany Inspektor ochrony danych – Maciej Kasperowicz.

 

Można się z nim skontaktować elektronicznie: ochronadanych@poradnia.wegrow.pl

 

lub

 

listownie – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”