Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie

STATUT

PORADNI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w Węgrowie

Piłsudskiego 23

07-100 Węgrów

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996.Nr 67, poz. 329)(Zmiana: Dz. U. Nr 106, poz. 496).
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60).
 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59).
 4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 r., z poźn. zm.).
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013.POZ.199).
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1647).
 7. RozporządzeniaMinistraEdukacjiNarodowejzdnia17listopada2010r. w  sprawie  ramowego  statutu  publicznej  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 228, poz.1492).
 8. RozporządzeniaMinistraEdukacjiNarodowejzdnia7września2017r. w  sprawie  orzeczeń  i  opinii  wydawanych  przezzespołyorzekającedziałające w  publicznych  poradniach  psychologiczno-pedagogicznych(Dz.  U.z2017r. poz.1743).
 9. RozporządzeniaMinistraEdukacjiNarodowejzdnia30kwietnia2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz.532).
 10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1643).
 11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591).
 12. Rozporządzenia Ministra Edukacji     Narodowej    z   dnia    25   sierpnia     2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz.1658).
 13. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z poźn. zm.).
 14. Ustawy z dn. 26.06.1974 r – Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami.
 15. Konwencji o prawach dziecka (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz.526 z późn. zm.)
 16. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).
 17. Rozporządzenia Ministra Edukacji     Narodowej    z   dnia    11   sierpnia     2017r.  w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz.1611)
 18. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ((Dz. U. z 2017 r. poz.1575).
 19. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016 r. poz.2035).
 20. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1399).

§ 2

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, dalej zwana Poradnią, ma siedzibę w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 23.
  Zamiejscowy punkt obsługi poradni mieści sie w budynku Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie przy ul 1-go Maja 47
 2. Poradnia używa pieczęci podłużnej o nazwie:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie
Piłsudskiego23, 07-100 Węgrów,
tel. 25 792 47 00
REGON 000994437

3. Tablica Poradni     zawiera    nazwę     Poradnia     Psychologiczno      –     Pedagogiczna Węgrowie.

4. Poradnia posługuje się logo:

 

5. Poradnia jest publiczną placówką oświatową prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie.

 1. Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 1. Terenem działania Poradni jest powiat węgrowski.
 • 3

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PORADNI I ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

 • 1

Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom                     i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem

i   kształceniem   dzieci   i  młodzieży,   a  także   wspomaga   przedszkola,   szkoły  i   placówki

w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • 2
 1. Do zadań Poradni należy:
 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną

funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • 3

Zadania Poradni realizowane są zarówno na jej terenie, jak i poza Poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

 • 4
 1. Poradnia realizuje zadania przez:
 • diagnozowanie;
 • opiniowanie i orzekanie;

3)   prowadzenie   indywidualnych   lub   grupowych   zajęć   terapeutycznych   dla    dzieci

 • młodzieży;
 • prowadzenie terapii rodziny;
 • prowadzenie grup wsparcia;
 • prowadzenie mediacji;
 • interwencję kryzysową;
 • prowadzenie warsztatów;
 • udzielanie porad i konsultacji;
 • udział w zebraniach rad pedagogicznych;
 • prowadzenie wykładów i prelekcji;
 • działalność informacyjno-szkoleniową.
 • 5

Poradnia realizuje zadania współdziałając z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom                  i nauczycielom.

 • 6
 1. W Poradni działają Zespoły Orzekające, które powołuje dyrektor Poradni.
 1. Tryb i sposoby działania Zespołu Orzekającego określają odrębne przepisy.
 1. Szczegółowy zakres działalności orzeczniczej Poradni zawiera Regulamin Zespołów Orzekających.

ROZDZIAŁ III

ORGANA PORADNI

 • 1
 1. Organami Poradni są:
 • Dyrektor Poradni;
 • Rada Pedagogiczna.
 • 2
 1. Dyrektor Poradni w szczególności:
 • kieruje działalnością Poradni oraz reprezentuje ja na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe

wykorzystanie,       a       także       może       organizować        administracyjną,        finansową

i gospodarczą obsługę  Poradni;

5)   wykonuje        zadania       związane        z       zapewnieniem       bezpieczeństwa        uczniom i specjalistom poradni w czasie zajęć organizowanych przez Poradnię;
1) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
2) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
3) stwarza warunki do działania w poradni: wolontariuszy i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej poradni.

 1. Dyrektor Poradni decyduje w sprawach:
  1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Poradni;

  2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Poradni;
  3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Poradni.
 1. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora Poradni, zastępuje go osoba przez niego wyznaczona.

§ 3

 1. W Poradni działa Rada Pedagogiczna.
 2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
  1) zatwierdzanie planów pracy Poradni po zaopiniowaniu przez radę poradni;
  2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę pedagogiczną poradni;
  3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych;
  4) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
 1. Szczegółowy zakres działalności Rady Pedagogicznej zawiera Regulamin Rady Pedagogicznej.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY PORADNI

§ 1

Szczegółową organizację działania Poradni w roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Poradni, opracowany przez dyrektora Poradni z uwzględnieniem rocznego plany pracy oraz planu finansowego Poradni – w terminie do 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.

§ 2

Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

§ 3

 1. Dzienny czas pracy wyznacza dyrektor poradni po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 2. Czas pracy pracownika Poradni zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin pracy tygodniowo.
 3. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, rodzicami i nauczycielami wynosi 20 godzin.

§ 4

Poradnia jest jednostką budżetową. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy.

§ 5

Szczegółowa organizacja pracy Poradni jest zawarta w Regulaminie Pracy Poradni.

ROZDZIAŁ V

PRACOWNICY PORADNI

§ 1

 1. Poradnią kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektor Poradni,  za  zgodą  organu  prowadzącego  Poradnię,  może  utworzyć stanowisko wicedyrektora oraz w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.
 1. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi.
 2. Pracownikami pedagogicznymi Poradni mogą być: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi oraz inni specjaliści, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
 3. W Poradni mogą być także zatrudniani lekarze – konsultanci.
 4. Liczbę pracowników pedagogicznych Poradni w zależności od zadań określonych w Statucie oraz terenu działania, ustala na wniosek dyrektora organ prowadzący.
 5. Liczbę pracowników    administracyjnych     i    obsługi    ustala     dyrektor     Poradni

w porozumieniu z organem prowadzącym.

 1. Zakres zadań pracowników niepedagogicznych Poradni określa dyrektor w przydziale obowiązków zgodnie z kwalifikacjami i stanowiskiem pracownika.
 2. Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do:
  1) wykonywania swojej pracy na terenie Poradni i poza nią, w zakresach wynikających z indywidualnych przydziałów czynności i określonych w arkuszach organizacji zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
  2) podnoszenia swoich umiejętności zawodowych i podejmowania doskonalenia zawodowego w dostępnych formach w zależności od potrzeb placówki;
  3) realizacji zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego według przyjętego harmonogramu;
  4) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i do realizacji jej uchwał;
 1. Zadania pracowników pedagogicznych zawiera Plan Pracy Poradni na dany rok szkolny, a zakres ich obowiązków określa indywidualny przydział czynności.
 2. Szczegółowy zakres  praw  i  obowiązków  pracowników  określa  Regulamin  Pracy Poradni.

ROZDZIAŁ VI

DOKUMENTACJA PORADNI

§1

 1. Obowiązującą na terenie Poradni dokumentację stanowią:
  1) roczny plan pracy Poradni i nadzoru pedagogicznego;
  2) sprawozdanie z jego realizacji rocznego planu pracy i nadzoru pedagogicznego;
  3) tygodniowy rozkład zajęć pracowników;
  4) księga wyjść (wizyty terenowe);
  5) księga protokołów Rad Pedagogicznych;
  6) protokoły posiedzeń Zespołów Orzekających;
  7) indywidualne dzienniki pracy;
  8) karty indywidualne;
  9) arkusz organizacyjny na dany rok;
  10) lista obecności pracowników;
  11) wykaz dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni –spis elektroniczny;
  12) rejestr przyjętych wniosków;
  13) rejestr działalności diagnostycznej;
  14) rejestr wydanych opinii i orzeczeń;
  15) dziennik korespondencji;
  16) książka kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

 1. Nowelizacji Statutu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dokonuje się na wniosek Rady Pedagogicznej lub Dyrektora placówki.
 2. Statut Poradni oraz jego zmiany przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną.

§2

 1. Traci moc statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie z dnia 14 listopada 2017r.
 2. Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2021r.
 3. Jednolity tekst statutu obowiązuje od dnia 01 września 2021r.
 4. Załączniki do Statutu:

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: