Zespół psychologiczny

W skład zespołu wchodzą:

Dorota Mućk – 2. psycholog, doradca zawodowy

Ukończyła: tudia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej (UW), studia podyplomowe z zakresu Doradztwa Zawodowego oraz studia podyplomowe – Psychologia Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W poradni zajmuje się:

 • diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży
 • diagnozą dzieci w wieku 0-6 lat wymagających wczesnego wspomagania rozwoju,
 • pomocą w wyborze szkoły i zawodu (doradztwo zawodowe indywidualne i
  grupowe w formie zajęć warsztatowych dla klas szkolnych).

Katarzyna Kowalczyk – psycholog.

Ukończyła: studia magisterskie na kierunku psychologia (UKSW), studia podyplomowe z zakresu neuropsychologii, szkolenia: Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” (etap I; etap II) oraz kursy kwalifikacyjne: terapia pedagogiczna oraz wczesne wspomaganie rozwoju
i edukacji uczniów z autyzmem.

W poradni zajmuje się:

 • diagnozą trudności szkolnych, emocjonalnych oraz wychowawczych u dzieci i młodzieży,
 • poradnictwem dla rodziców i nauczycieli (w tym prowadzeniem warsztatów, prelekcji, szkoleń Rad Pedagogicznych itp.),
 • diagnozą i terapią dzieci z mutyzmem wybiórczym,
 • prowadzeniem warsztatów dla rodziców metodą C. Sutton „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?”.

Agata Krupa – Berbeć – psycholog. 

Ukończyła: studia magisterskie na kierunku psychologia (UKSW) oraz studia podyplomowe – Doradztwo zawodowe z aktywizacją osób niepełnosprawnych (APS). W trakcie Kursu Terapii Poznawczo-Behawioralnej (INTERego).  

W poradni zajmuje się: 

 • diagnozą trudności szkolnych, emocjonalnych oraz wychowawczych u dzieci i młodzieży, 
 • realizacją zadań z zakresu doradztwa zawodowego, 
 • indywidualnym wsparciem psychologicznym dla dzieci i młodzieży. 

 

Edyta Supeł – psycholog

Ukończyła – studia magisterskie na kierunku psychologia (UKSW), studia podyplomowe – Psychologia Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów.

W poradni zajmuje się:

 • diagnozą trudności szkolnych, emocjonalnych oraz wychowawczych u dzieci i młodzieży.

Aleksandra Zawadzka-psycholog 

Ukończyła: studia magisterskie na kierunku psychologia (WSFiZ w Warszawie), kurs podstawowy Podejścia i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. 

W poradni zajmuje się: 

 • diagnozą trudności szkolnych, emocjonalnych oraz wychowawczych u dzieci i młodzieży, 
 • indywidualnym wsparciem psychologicznym dla dzieci i młodzieży. 

Anna Wójcik-Pełka – psycholog 

Ukończyła: studia magisterskie na Wydziale Psychologii, specjalność sądowo-penitencjarna; studia podyplomowe: Psychologia transportu i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego; Diagnoza i terapia pedagogiczna; Socjoterapia dzieci i Młodzieży; Pedagogika Specjalna Oligofrenopedagogika; trenerski kurs TZA; specjalista Terapii Uzależnień w trakcie certyfikacji 

W Poradni zajmuje się: 

 • terapią dzieci i młodzieży sprawiających problemy wychowawcze, 
 • terapią dzieci i młodzieży mających trudności kontroli emocjonalnych, 
 • poradnictwem dla rodziców, 
 • indywidualnym poradnictwem i wsparciem psychologicznym .

Zespół w szczególności realizuje następujące zadania:

 • udziela dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczną, 
 • udziela rodzicom/opiekunom i nauczycielom pomoc psychologiczną związaną z wychowaniem i kształceniem, 
 • wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
 • dokonuje diagnozy psychologicznej trudności szkolnych, emocjonalnych i wychowawczych, 
 • udziela porad i konsultacji uczniom, nauczycielom, rodzicom/opiekunom, 
 • przeprowadza warsztaty/prelekcje dla uczniów, rodziców, nauczycieli, 
 • szkoli rady pedagogiczne, 
 • prowadzi zajęcia indywidualne wspierające lub o charakterze terapeutycznym, 
 • systemowo wspiera rodzinę poprzez jej terapię, 
 • bierze udział w interwencjach kryzysowych. 

Sieć współpracy psychologów z placówek powiatu węgrowskiego

Oferta skierowana jest do wszystkich psychologów zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie powiatu węgrowskiego , w celu wsparcia prowadzonych przez nich działań .

 

 

Oczekujemy kontaktu w celu:

 • rozpoznawania potrzeb,
 • współdziałania na rzecz rozwoju dzieci / młodzieży,
 • poszerzania wiedzy na temat pracy indywidualnej lub grupowej z dziećmi z trudnościami natury emocjonalnej i społecznej.
 • rozwijania warsztatu pracy.
 • wymiany doświadczeń.