Zespół profilaktyki i trudnych zachowań

W skład zespołu wchodzą:

Izabela Ratyńska – pedagog, oligofrenopedagog

Ukończyła: studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności „ Edukacja administracyjno-polityczna” , studia podyplomowe z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, zarządzania oświatą, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem oraz kurs Edukatora Profilaktyki Uzależnień.
W poradni zajmuje się:

 • diagnozą trudności edukacyjnych w, tym specyficznych trudności w nauce,
 • diagnozą problemów wychowawczych dzieci i młodzieży w szczególności niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • prowadzi warsztaty dla rodziców dzieci sprawiających problemy wychowawcze „ Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” realizowane metodą C. Sutton,
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych,

Joanna Romańska – psycholog

Ukończyła: studia magisterskie na kierunku psychologia (SWPS), studia podyplomowe – Psychologia sądowa (Uniwersytet Warszawski), Studium Terapii Rodzin (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii) oraz kurs Edukatora Profilaktyki Uzależnień (MCPS). Posiada uprawnienia do prowadzenia pierwszej części Szkoły dla Rodziców i Wychowawców – „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” (program rekomendowany przez ORE).
W poradni zajmuje się:

 • diagnozą trudności szkolnych, emocjonalnych oraz wychowawczych u dzieci i młodzieży,
 • poradnictwem dla rodziców i nauczycieli (w tym prowadzeniem warsztatów, prelekcji, szkoleń Rad Pedagogicznych itp.)
 • terapią rodzin oraz indywidualnym wsparciem psychologicznym dla dzieci i młodzieży,

Hanna Górska-Rońda – pedagog, terapeuta.

Ukończyła: studia magisterskie – pedagogika ogólna, studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku i rodzinie , kurs kwalifikacyjny z zakresu reedukacji, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem, zarządzania oświatą.

W poradni zajmuje się:

 • diagnozą trudności edukacyjnych w, tym specyficznych trudności w nauce,
 • terapią dzieci z zaburzeniami zachowania , koncentracji uwagi i zaburzonymi funkcjami poznawczymi
 • prowadzi zajęcia dla dzieci z ADHD

Cele zespołu:

Celem pracy zespołu jest szerzenie szeroko pojętej profilaktyki wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, co w efekcie ma zapobiegać zachowaniom trudnym i ryzykownym.

Zespół w szczególności realizuje następujące zadania:

 • udziela wsparcia osobom doświadczającym przemocy domowej (zwłaszcza dzieciom),
 • prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych,
 • szkoli rady pedagogiczne,
 • prowadzi prelekcje dla rodziców oraz konferencje dla nauczycieli,
 • organizuje warsztaty dla uczniów,
 • prowadzi badania w wybranych szkołach i placówkach oświatowych z terenu powiatu węgrowskiego na temat sytuacji dzieci i młodzieży w aspekcie nadużywania substancji psychoaktywnych,
 • współpracuje z zespołami interdyscyplinarnymi działającymi w gminach z terenu powiatu węgrowskiego,
 • współpracuje z Miejskimi i Gminnymi Komisjami Rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
 • współpracuje z Sądem Rodzinnym, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, Komendą Powiatową Policji w Węgrowie oraz służbą zdrowia.

Sieć współpracy dla nauczycieli i specjalistów ze szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu węgrowskiego: 

Oferta skierowana jest do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy na co dzień zajmują się szeroko rozumiana profilaktyką, w celu wsparcia ich działań prowadzonych na terenie placówek oświatowych na terenie powiatu węgrowskiego.

 

Oczekujemy kontaktu w celu: 

 • rozpoznawania potrzeb,
 • tworzenia grupy wsparcia dla nauczycieli i innych specjalistów zajmujących się profilaktyką,
 • współdziałania na rzecz dzieci/młodzieży,
 • współpracy mającej na celu wspólne wypracowanie możliwych rozwiązań istniejącego problemu z zakresu profilaktyki i trudnych zachowani
 • poszerzania warsztatu pracy,
 • wymiany doświadczeń.

Dyżur telefoniczny w ramach sieci współpracy odbywa się 

w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 13.00

pod numerem telefonu  25 792 47 00.