Zespół pedagogiczny

W skład zespołu wchodzą:

Kazimiera Mikołajewska – nauczyciel dyplomowany, pedagog

 

W poradni zajmuje się:

 

 • diagnozą ogólnych i specyficznych trudności szkolnych
 • diagnozą trudności wychowawczych dzieci i młodzieży
 • diagnozą dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
 • diagnozą gotowości szkolnej
 • terapią zastępowania agresji
 • prowadzę zajęcia warsztatowe Treningu Umiejętności Społecznych
 • wsparciem rodziców z trudnościami wychowawczymi

Hanna Górska-Rońda – nauczyciel dyplomowany, pedagog, terapeuta

 

W poradni zajmuje się:

 

 • diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży
 • diagnozą funkcjonalną PEP – R
 • diagnozą dzieci z autyzmem oraz zespołem Aspergera
 • terapią pedagogiczną grupową dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu
 • terapią dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym oraz trudnościami w koncentracji uwagi

Beata Justyna Przybyszewska – nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, pedagog – terapeuta, logopeda, doradca zawodowy

 

W poradni zajmuje się:

 

 • terapią pedagogiczną
 • terapią logopedyczną

Posiada uprawnienia do prowadzenia: zajęć logopedycznych, terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD oraz zaburzeniami zachowania.

Mariola Świętochowska – nauczyciel dyplomowany; pedagog; pedagog – terapeuta w zakresie terapii pedagogicznej, terapii ręki, trener grafomotoryki, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog

 

W poradni zajmuje się:

 

 • terapią pedagogiczną grupową (trening ręki, trening grafomotoryki)
 • terapią taktylną
 • terapią logopedyczną

Izabela Ratyńska – pedagog, oligofrenopedagog

 

W poradni zajmuje się:

 

  • diagnozą trudności edukacyjnych w, tym specyficznych trudności w nauce,
  • diagnozą problemów wychowawczych dzieci i młodzieży w szczególności niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • prowadzi warsztaty dla rodziców dzieci sprawiających problemy wychowawcze „ Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” realizowane metodą C. Sutton
  • prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych,

Beata Rybińska – nauczyciel dyplomowany, pedagog, tyflopedagog

 

W poradni zajmuje się:

 •  diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych
 •  funkcjonalną diagnozą tyflopedagogiczną
 •  terapią pedagogiczną indywidualną dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu
 •  tyflopedagogiczną terapią dzieci i uczniów słabowidzących
 •  sensomotoryczną terapią widzenia
 •  profilaktyką wad wzroku dzieci i młodzieży
 •  profilaktyką uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży

Zespół w szczególności realizuje następujące zadania:

1. dokonuje diagnozy ukierunkowanej na rozpoznanie specyficznych trudności w uczeniu się o charakterze: dysleksji, dysortografii, dysgrafii oraz dyskalkulii ukierunkowaną na rozpoznanie ogólnych trudności szkolnych,

2. dokonuje diagnozy funkcjonalnej dzieci w wieku od 0 do 6 lat (test PEP-R )

3. dokonuje diagnozy gotowości szkolnej

4. dokonuje diagnozy trudności wychowawczych

5. prowadzi terapie i konsultacje indywidualne:

 • uczniów z problemami: w nauce, emocjonalnymi, wychowawczymi, potrzebującymi indywidualnego wsparcia pedagogicznego
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w zakresie:
  – usprawniania umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki czytania i pisania,
  – doskonalenia technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie),
  – wspomagania uczniów w poprawnym pisaniu pod względem ortograficznym i budzenia świadomości ortograficznej,
  – usprawniania manualnego i grafomotorycznego

6. wspomaga pracę szkół i placówek oświatowych poprzez:

 • zajęcia profilaktyczne i warsztatowe dla uczniów na terenie szkół i placówek
 • spotkania z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami w celu rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania
 • udział w zebraniach rad pedagogicznych, porady i konsultacje, warsztaty, grupy wsparcia
 • dla rodziców porady i konsultacje bez badań w celu ukierunkowywania pracy z dzieckiem
 • interwencji kryzysowej ukierunkowanej na dziecko szkolne

Sieć współpracy pedagogów z placówek powiatu węgrowskiego

Oferta skierowana jest do wszystkich pedagogów oraz nauczycieli-terapeutów zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie powiatu węgrowskiego , w celu wsparcia prowadzonych przez nich działań .

 

Oczekujemy kontaktu w celu:

 • rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych,
 • współdziałania na rzecz rozwoju dzieci / młodzieży,
 • poszerzania wiedzy na temat trudności edukacyjnych (w tym ze specyficznymi trudnościami w nauce),
 • wymiany doświadczeń.

Dyżur telefoniczny pedagogów Poradni

w ramach sieci współpracy odbywa się

w każdy czwartek w godzinach od 12.00 do 13.00

pod numerem telefonu  25 792 47 00