Warsztaty, szkolenia i prelekcje

Propozycja szkoleń, warsztatów i prelekcji dla nauczycieli, rodziców i uczniów w roku szkolnym 2019/2020

1. Gotowość dziecka do podjęcia nauki w klasie I

– prowadząca Dorota Mućk

Plan szkolenia:

 • Co to jest gotowość szkolna i dlaczego jest tak ważna?
 • Gotowość dziecka do nauki w sferze fizycznej.
 • Gotowość dziecka do nauki w sferze poznawczej.
 • Gotowość dziecka do nauki w sferze emocjonalno- społecznej.
 • Warunki odroczenia i przyspieszenia obowiązku szkolnego.

2. Depresja u dzieci i młodzieży

– prowadząca Dorota Mućk

Plan szkolenia:

 • Symptomy , objawy depresj u dzieci i młodzieży.
 • Czynniki wywołujące depresję(pzyczyny depresji).
 • Gdzie szukac pomocy?
 • Jak wspierać i rozmawiać z dzieckiem w depresji?

3. Dobra komunikacja kluczem do porozumienia

– prowadząca Joanna Romańska

Plan szkolenia:

 • Co jest ważne – miejsce, czas, partnerzy, cel itp.
 • Strategie komunikacji – skuteczne vs nieskuteczne.
 • Bariery komunikacyjne
 • Przebieg rozmowy nauczyciel – rodzic/uczeń.

4. Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka. Wdrożenie procedur Niebieska Karta w oświacie

– prowadząca Joanna Romańska

Plan szkolenia:

 • Formy przemocy
 • Cykl przemocy
 • Koncepcje psychologiczne wyjaśniające występowanie przemocy oraz zachowanie się ofiar
 • Niebieska Karta – prawo, procedura itp.
 • Algorytm postępowania.

5. Zaburzenia u dzieci i młodzieży

– prowadząca Joanna Romańska

Plan szkolenia:

 • lęk separacyjny
 • fobia szkolna
 • lęk społeczny w dzieciństwie
 • zespół zaburzenia więzi
 • depresja
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • samobójstwa i próby samobójcze
 • somatyzacja
 • zaburzenia jedzenia (pica, zaburzenia karmienia, anoreksja, bulimia)

6. Budowanie poczucia własnej wartości u uczniów

– prowadząca Agata Krupa-Berbeć

Plan szkolenia:

 • czym jest poczucie wartości i dlaczego ono jest tak ważne?
 • czynniki wpływające na prawidłowe poczucie własnej wartości,
 • gry i zabawy możliwe do zrealizowania na zajęciach z wychowawcą podnoszące poczucie własnej wartości u uczniów.

7. Motywowanie uczniów do nauki

– prowadząca Agata Krupa-Berbeć

Plan szkolenia:

 • czym jest motywacja, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna?
 • jak rozwijać motywację wewnętrzną, jako główny czynnik podejmowania wysiłku?
 • czynniki osłabiające motywacje uczniów do nauki,
 • metody i formy pracy możliwe do zastosowania na zajęciach, sprzyjające motywacji uczenia.

8. Mutyzm wybiórczy

– prowadząca Katarzyna Kowalczyk

Plan szkolenia:

 • definicja.
 • kryteria diagnostyczne,
 • mutyzm a nieśmiałość,
 • zaburzenia współwystępujące,
 • etiologia,
 • czynniki ryzyka,
 • jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym.

9. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym

– prowadząca Anna Dudek

Plan szkolenia:

 • rozwój mowy dziecka
 • profilaktyka logopedyczna
 • wczesna diagnoza i terapia logopedyczna

10. Trudności szkolne dziecka spowodowane zaburzeniami mowy

– prowadząca Anna Dudek

Plan szkolenia:

 • profilaktyka logopedyczna
 • diagnoza i terapia logopedyczna
 • zaburzenia mowy a trudności szkolne dziecka

11. Warsztaty dla nauczycieli „CAPD- badanie wyższych funkcji słuchowych”

– prowadząca Magdalena Miałkowska

12. Uczeń niedostosowany i zagrożony niedostosowaniem społecznymw szkole praktyczne wskazówki

– prowadząca Izabela Ratyńska

Plan szkolenia:

 • Definicja niedostosowania społecznego
 • Podłoże niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży
 • Dane statystyczne dotyczące przestępczości wśród dzieci i młodzieży
 • Symptomy niedostosowania spolecznego
 • Metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowniem społecznym oraz uczniem niedostosownym społecznie
 • Postepowanie z uczniem agresywnym
 • Rozmowa interwncyjna ( z uczniem, z rodzicem ) – ogóle zasady

13. Zrozumieć i pomóc rodzinie z dzieckiem praktykującym zażywanie substancji psychoaktywnych

– prowadząca Izabela Ratyńska

Plan szkolenia:

 • Podstawowe informacje na temat uzależnień
 • Dane statystyczne na temat zażywania przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem danych z terenu powiatu węgrowskiego
 • Proces rozwoju uzależnień ze względu na jego stopień zaawansowania
 • Powody dla których dzieci i młodzież sięgają po substancje psychoaktywne
 • Rozpoznawanie używania substancji psychoaktywnych
 • Wskazówki dotyczące przebiegu rozmowy z dzieckiem i rodzicem na temat uzależnień
 • Interwencja i postępowanie wspierające w oparciu o obowiązujące prawo

14. Uczeń trudny wychowawczo w szkole

– prowadząca Izabela Ratyńska

Plan szkolenia:

 • Definicja ucznia trudnego
 • Źródła trudnych zachowań
  – Sfera ruchowa
  – Sfera poznawcza
  -Sfera emocjonalna
 • Role w jakie wchodzi trudny uczeń w szkolenia
  – Uczeń „Awanturnik”
  – Uczeń ” Walczący o władze”
  – Uczeń ” Błazen”
  – Uczeń ” Zmuś mnie”
  – Uczeń „Głupek”
 • Ogólne zasady pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
 • Współpraca z rodzicem

15. Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka. Wdrożenie procedury Niebieska Karta w oświacie

– prowadząca Joanna Romańska

Plan szkolenia:

 • Formy przemocy
 • Cykl przemocy
 • Koncepcje psychologiczne wyjaśniające występowanie przemocy oraz zachowanie się ofiar
 • Niebieska Karta- prawo, procedura, itp.
 • Algorytm postępowania

16. Agresja i przemoc rówieśnicza, a klimat szkoły

– prowadząca Hanna Górska-Rońda

Plan szkolenia:

 • Definicja agresji i klasyfikacja zachowań agresywnych
 • Definicja przemocy i klasyfikacja zachowań przemocowych
 • Definicja klimatu szkoły
 • Zachowania agresywne według samoopisu uczniów
 • Czynniki środowiska szkolnego sprzyjające agresji
 • Zapobieganie agresji na terenie szkoły
 • Uczniowska ocena przyczyn i szkodliwości agresji

17. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w zażywaniu substancji psychoaktywnych (prelekcja dla rodziców)

– prowadząca Hanna Górska-Rońda

 

18. Zajęcia o charakterze warsztatowo- prelekcyjnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczące zażywania substancji psychoaktywnych

– prowadząca Hanna Górska-Rońda