Udział przedstawicieli SCWEW w Węgrowie w konferencji w Świdniku

Udział przedstawicieli SCWEW w Węgrowie w konferencji w Świdniku

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Węgrowie w ramach realizacji projektu pt. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” współpracuje z placówkami tego typu
w regionie. Jedną z nich jest SCWEW w Świdniku. Współpraca sprzyja wymianie doświadczeń, pomysłów, wspólnemu poszukiwaniu rozwiązań różnorodnych problemów
w sferze edukacyjnej. W związku z tym przedstawiciele SCWEW w Węgrowie wzięli udział w konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku, w ramach którego działa SCWEW. Konferencja pn. „Komunikacja wspomagająca i alternatywna w nowoczesnym modelu wczesnego wspomagania rozwoju” odbyła się 10 grudnia 2022 r. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji przygotowanych przez specjalistów między innymi z Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE Opole, Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Lublinie, Ośrodka Terapeutycznego Przystań Szkraba w Warszawie. Tematyka wystąpień dotyczyła takich zagadnień jak: model WWR, standardy AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju, miejsce AAC we wspomaganiu komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu, budowanie środowiska języka wspomaganego czy też współpraca zespołu WWR z rodzicami dziecka. Bardzo ciekawy wykład w formie online pt. „Rola AAC we wczesnym wspieraniu rozwoju małych dzieci – kanadyjskie doświadczenia” wygłosiły prof. Beata Batorowicz z Queen’s University Kingston, Ontario w Kanadzie i mgr Paulina Finak z School of Rehabilitation Therapy. Udział przedstawicieli SCWEW w Węgrowie w konferencji był niezwykle owocny. Pozyskaną wiedzę będzie można wykorzystać w realizacji działań wynikających z projektu oraz potrzeb placówek objętych wsparciem.