Co to jest terapia pedagogiczna

Dzieci, u których występują specyficzne trudności w uczeniu się wymagają specjalnych metod pracy oraz terapii . Pomaga im terapeuta pedagogiczny. Zajęcia, w których uczestniczą to terapia pedagogiczna, często nazywana zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi lub mylnie reedukacją.

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań nastawionych na pomoc dziecku. Celem jej jest niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych. Działania terapeutyczne nastawione są na eliminowanie ujemnych konsekwencji ujawnianych deficytów, podwyższanie samooceny i motywacji do działania. Terapia dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych, percepcyjno-motorycznych, pomaga w realizacji obowiązków szkolnych.

Terapią pedagogiczną objęci są:

 1. Uczniowie dyslektyczni, czyli mający specyficzne trudności w czytaniu.
 2. Uczniowie z dysgrafią, czyli ze specyficznymi trudnościami w opanowaniu kaligraficznego pisma, nieczytelnego, o niskim poziomie graficznym.
 3. Uczniowie z dysortografią, czyli ze specyficznymi trudnościami w opanowaniu poprawnej pisowni, w szczególności pod względem ortograficznym.
 4. Uczniowie z dyskalkulią, czyli z trudnościami z liczeniem pamięciowym, z opanowaniem materiału z matematyki.

Terapia pedagogiczna wymaga ścisłej współpracy na linii terapeuta-dziecko-rodzic. Musi być prowadzona systematycznie. Zwykle jest procesem długotrwałym, dostosowanym do potrzeb konkretnego ucznia. Stosuje się w niej urozmaicone formy i metody pracy, wzbogacone o gry edukacyjne oraz specjalistyczne programy komputerowe.

 

Nadrzędnym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, w tym rozwoju umysłowego ( poznawczego) i emocjonalno-społecznego. Terapia ma na celu:

 •  wzmacnianie pozytywne dziecka, dodawanie mu wiary we własne możliwości,
 • wyrabianie odpowiedniego podejścia do obowiązków szkolnych,
 • wyrabianie systematyczności i odpowiedniej motywacji do pracy,
 • ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym, poprzez korygowanie zaburzonych sfer.

W procesie terapii pedagogicznej , terapeuta zwraca szczególną uwagę na usprawnianie u dziecka:

 • percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • pamięci wzrokowej i słuchowej,
 • sprawności ruchowej (zarówno w obrębie motoryki małej – sprawności ręki, grafomotoryki, jak i motoryki dużej, dotyczącej całego ciała),
 • koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.

Na terapię pedagogiczną kwalifikowani są uczniowie po badaniu psychologiczno-pedagogicznym w Poradni, u których występują deficyty wymienionych wyżej funkcji psychicznych. Na zajęcia , prowadzone na terenie Poradni kwalifikowane są dzieci, które mają obniżony lub nieharmonijny rozwój sfer poznawczych. Warunkiem przyjęcia na takie zajęcia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie jest brak możliwości uczęszczania na nie w szkole macierzystej ucznia. Na terapię przyjmowane są dzieci od 6 do 18 roku życia.

Opracowała: Beata Justyna Przybyszewska