Standardy i procedury bezpieczeństwa-informacja dla rodziców

Standardy i procedury bezpieczeństwa-informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców dzieci poddanych diagnozie pedagogicznej i psychologicznej

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie

   Standardy i procedury bezpiecznej diagnozy wynikające ze stanu epidemii COVID-19

 

W związku ze stanem epidemii COVID-19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Węgrowie w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadza następujące zasady pracy diagnostycznej:

 1. W celu przyjęcia dziecka na badania psychologiczne i pedagogiczne, po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego do Poradni, pracownik sekretariatu wykonuje rozmowę telefoniczną na podany w formularzu numer telefonu. Podczas rozmowy dokonany zostaje wstępny wywiad. Służy on uzupełnieniu ankiety, którą podczas wizyty w Poradni zobowiązany jest własnoręcznie podpisać klient.

Ankieta zawiera:

 • Klauzulę, że rodzic jest zobowiązany udzielać prawdziwych informacji. Za podanie informacji niezgodnych z prawdą, narażających życie i zdrowie innych, grozi mu odpowiedzialność karna.
 • Pytanie, czy rodzina dziecka nie jest objęta kwarantanną.
 • Pytanie, czy dziecko i rodzice/opiekunowie są zdrowi/nie mają objawów infekcji.
 • Pytanie, czy dziecko/rodzice nie mieli w ciągu ostatnich dwóch tygodni kontaktu z osobami w kwarantannie/które wróciły z zagranicy/podejrzanymi o zakażenie/ zakażonymi.

W przypadku udzielenia choćby jednej odpowiedzi twierdzącej, badanie nie może się odbyć.

Podczas rozmowy telefonicznej pracownik sekretariatu:

 • informuje, że rodzice/opiekunowie są zobowiązani zapewnić sobie i dziecku środki ochrony osobistej (rękawiczki oraz maseczki/przyłbice);
 • informuje, że rodzic zgłaszając się z dzieckiem na badanie jest zobowiązany zapewnić dziecku: ołówek, kredki i nożyczki – małe dziecko oraz ołówek, długopis i czerwona kredka – dziecko szkolne, a także dla siebie posiadać długopis;
 • informuje, że przed wejściem do budynku Poradni za pisemną zgodą opiekuna zostanie zmierzona temperatura dziecka;
 • informuje o konieczności zdezynfekowania rąk przez opiekuna oraz dziecko podczas wejścia na teren poradni.
 1. Po dokonaniu kwalifikacji wstępnej rodzic, zostaje zawiadomiony o wyznaczonym terminie badania drogą telefoniczną lub SMS-em.
 2. Jeśli dziecko jest po raz pierwszy badane w Poradni, diagnosta (psycholog lub pedagog) na dzień przed planowanym terminem przeprowadza telefoniczny wywiad diagnostyczny z rodzicem/opiekunem.
 3. Diagności Poradni pracują w zespołach dwuosobowych (pedagog i psycholog) – jeden zespół w godzinach przedpołudniowych: 8:30-12:30 a drugi zespół w godzinach popołudniowych: 13.00-17.00
 4. W celu wyeliminowania do minimum kontaktów między obcymi sobie osobami, jednocześnie na terenie Poradni odbywa się pełna diagnoza tylko jednego dziecka. Dopuszcza się w godzinach 9:30- 11:30 przeprowadzanie badań psychologicznych lub pedagogicznych kolejnego dziecka z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, aby poddane badaniom dzieci oraz ich opiekunowie nie mogli się ze sobą spotkać.
 5. Rodzic/opiekun w trakcie badania dziecka przebywa w Poradni w miejscu do tego wyznaczonym – wskazanym przez dyrektora placówki. Rodzic podczas swojego pobytu w Poradni zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad utrzymywania bezpiecznej odległości oraz zakrywania ust i nosa maseczką.
 6. Poddane badaniu dziecko przebywa z diagnostą wydezynfekowanym pomieszczeniu. Badanie odbywa się z zastosowaniem przezroczystej ścianki (z pleksi) oddzielającej diagnostę od dziecka. Dziecko badane jest tylko w jednym przemieszczeniu przez 1 lub 2 osoby diagnozujące. Po terenie Poradni dziecko przemieszcza się wyłącznie pod opieką diagnosty oraz rodzica/opiekuna.
 7. W czasie prowadzonego badania, w celu zapewnienia pełnej wentylacji pomieszczenia, jeśli warunki atmosferyczne to umożliwiają otwarte jest okno. W innym przypadku gabinet diagnostyczny musi być wietrzony co godzinę.
 8. Osoba prowadząca diagnozę wyposażona jest w maseczkę ochronną lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe oraz fartuch ochronny.
 9. Po każdym badaniu pomieszczenie, gdzie odbywała się diagnoza, jest dezynfekowane i wietrzone. Natomiast pomoce dydaktyczne (testy, itp.) oraz wytworzone przez dziecko prace poddawane są 72 godzinnej kwarantannie w oddzielnym pomieszczeniu.
 10. Pomieszczenie wykorzystywane do badań, po starannym odkażeniu przechodzi dobę kwarantanny.
 11. Po wykonanym badaniu, diagnosta umawia się z rodzicem na kolejną rozmowę telefoniczną. Podczas takiej rozmowy omówione zostają wyniki badania. Rodzic otrzymuje informację o rodzaju proponowanego dokumentu (orzeczenie – jaki rodzaj/przyczyna; opinia – jaka itp.). Jeśli istnieje taka konieczność, w trakcie tej rozmowy uzupełniany jest także wywiad diagnostyczny.
 12. Jeśli do wydania orzeczenia/opinii konieczne jest uzupełnienie dokumentacji dziecka, diagnosta informuje o tym rodzica w trakcie rozmowy telefonicznej wstępnej lub po badaniu dziecka.
 13. Na terenie Poradni może przebywać jedynie rodzic wraz z dzieckiem poddanym badaniom. Prosimy nie przyprowadzać osób trzecich (rodzeństwa badanego dziecka).