Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie zwana dalej: "Administratorem".
 2. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów.
 3. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie został powołany Inspektor ochrony danych. Można się z nim skontaktować elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub listownie - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z objęciem pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);
 5. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są m.in. dla celów:
       a. wydania orzeczenia/opinii, wydania informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie, wydania kopii opinii/orzeczenia, wydania opinii, przekazania        kopii opinii do przedszkola/szkoły lub placówki, do której dziecko lub pełnoletni uczęszcza;
       b. podejmowania akcji edukacyjnych oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego                    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) - zgody;
 6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez czas określony
  w przepisach archiwalnych obowiązujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie.
 7. Administrator przekaże/może przekazać dane następującym odbiorcom: osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Każda osoba ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest przepis prawa, który nakłada na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgrowie obowiązek gromadzenia danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:
       a. objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest wymogiem ustawowym,
       b. wydania zaświadczenia/informacji/opinii jest wymogiem ustawowym,
       c. w celu podejmowania akcji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest dobrowolne
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania**.

**        Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Joomla Templates by Joomla51.com