Regulamin konkursu ortograficznego

REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS VI

 

„Jestem mistrzem ortografii”

 

 • 1
 • ORGANIZATOR
 1. Organizatorem Konkursu Ortograficznego jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas VI z terenu Powiatu Węgrowskiego
 3. Informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej Poradni: https://poradnia.wegrow.pl
 • 2

CELE KONKURSU

 1. Podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów
 2. Doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce
 3. Rozwijanie zainteresowań polonistycznych, wspieranie uzdolnień uczniów
 4. Integrowanie środowiska powiatowego
 • 3

ZAKRES WYMAGAŃ

Konkurs będzie obejmował umiejętność poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.

Zakres merytoryczny:

 • pisownia wyrazów z „ó” i „u”
 • pisownia wyrazów z „rz” i „ż”
 • pisownia wyrazów z „ch” i „h”
 • Pisownia wyrazów zakończonych: na „ą”, „ę” oraz połączeń typu: -om, -on, -em, -en
 • pisownia „nie” z różnymi częściami mowy
 • pisownia cząstki „-by” ,,-bym” ,,-byś”
 • pisownia wielkich i małych liter
 • pisownia wyrazów zakończonych na – i, – ii, – ji
 • pisownia zmiękczeń
 • pisownia przedrostków i przyrostków
 • pisownia wyrażeń przyimkowych
 • przenoszenie wyrazów
 • stosowanie zasad interpunkcji.
 • 4

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów – I (szkolnego) i II (finałowego- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie – sala konferencyjna).
 2. Uczniowie usłyszą tekst dyktanda, a następnie będą samodzielnie pisać.
 3. Za najlepiej napisane dyktanda przyznane zostaną: I, II i III miejsce 
 4. Każda szkoła wybiera swego koordynatora, który będzie czuwał nad przebiegiem etapu I (szkolnego) konkursu.
 5. Udział w konkursie należy potwierdzić najpóźniej do 19 marca 2021 r. przesyłając drogą elektroniczną bądź faksem kartę zgłoszenia. /załącznik nr 1/
 6. 26 marca 2021r. organizator konkursu prześle drogą elektroniczną tekst dyktanda (etap I).
 7. Etap I odbędzie się 14 kwietnia 2021 r. /środa/. Przeprowadza go nauczyciel uczący w danej klasie języka polskiego; następnie sprawdza prace, a wyniki przekazuje koordynatorowi, który sporządza protokół /załącznik nr 2/ i przesyła go organizatorowi faksem bądź drogą mailową do dnia 23 kwietnia 2021r.
 8. Do etapu II kwalifikuje się dwóch uczniów, którzy popełnili najmniej błędów. Organizatorzy dopuszczają miejsca ex aequo.
 9. Etap II odbędzie się 5 maja 2021r. /środa/ o godzinie 10:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie.
 10. Laureaci etapów szkolnych przyjeżdżają na II etap pod opieką rodziców bądź nauczycieli. Każdy z uczestników II etapu musi przedstawić oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz uczestnictwa w konkursie (załącznik nr4).

Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu.

 1. Zwycięzców wyłoni komisja powołana przez dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie
 2. Lau
  1. Prace
  2. reat Powiatowego Konkursu Ortograficznego otrzyma nagrodę oraz tytuł Mistrza Ortografii.
  3. Wszyscy uczestnicy etapu powiatowego otrzymają pamiątkowe dyplomy.
  4. Informacja o terminie rozdania nagród zostanie umieszczona na stronie internetowej Poradni: https://poradnia.wegrow.pl

 

 

 

   • 5

SPOSÓB SPRAWDZANIA PRAC

 1. uczniów winny być napisane na karcie formatu A4.
 2. Zabrania się używania korektora; błędnie napisaną literę lub wyraz należy skreślić i powyżej umieścić wersję poprawną.
 3. Wszelkie zapisy nieczytelne lub niejednoznaczne będą interpretowane na niekorzyść piszącego.
 4. Wszelkie błędy podlegają następującej klasyfikacji, zgodnie ze wskazaniami Rady Języka Polskiego http://www.rjp.pan.pl/ :

 

Błędy ortograficzne I stopnia:

 

 • błędy w zakresie pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż (w tym wyjątki od pisowni rz po spółgłoskach), ch – h;
 • błędy w zakresie pisowni „nie” z różnymi częściami mowy;
 • błędy w pisowni zakończeń -ji, -ii, -i;
 • błędy w pisowni wyrazów wielką i małą literą;
 • błędy w zakresie pisowni cząstki –by, bym, byś z osobowymi formami czasownika;
 • błędy w zapisie przedrostków roz-;w-,pod-…..
 • błędy w pisowni nosówek (ą, ę) oraz połączeń -om,

-on, -em,- en.

Błędy ortograficzne II stopnia:

 

 • pisownia wyrażeń przyimkowych;
 • dzielenie wyrazów przy przenoszeniu do nowej linii;
 • pisownia przedrostków z-, s -,
 • pisownia –by,- bym,-byś z pozostałymi częściami mowy;
 • opuszczanie, przestawianie liter;
 • zmiękczenia;
 • błędy interpunkcyjne;
 1. Trzy błędy II stopnia traktujemy jako jeden błąd I stopnia
 2. Opuszczenie całego wyrazu traktujemy jako jeden błąd I stopnia
 3. Każdą pracę należy sprawdzić dwukrotnie, błędy winny być oznaczone kolorem czerwonym
 4. Sprawdzający umieszcza pod tekstem dyktanda liczbę popełnionych błędów i składa własnoręczny podpis
 5. Za obowiązujące przyjmuje się zasady ujęte w „Słowniku ortograficznym języka polskiego” PWN, Warszawa 2002
 6. Dodatkowe zasady oceniania dyktanda:
 • każdy uczeń na starcie otrzymuje 100 punktów,
 • za każdy błąd odejmujemy punkty: błąd pierwszego stopnia – odejmujemy 3 pkt., błąd drugiego stopnia – odejmujemy 2 pkt.
 • maksymalnie można otrzymać 100 punktów

 

Dane Organizatora:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, tel./fax 025 792-47-00, adres mailowy: sekretariat@poradnia.wegrow.pl

Wszelkie pytania dotyczące spraw organizacyjnych konkursu prosimy kierować na adres mailowy Poradni, bądź bezpośrednio do koordynatora konkursu – (k.mikolajewska@poradnia.wegrow.pl) – adres  e-mail:

 

Załącznik nr 1

 

Formularz zgłoszenia szkoły do udziału w Konkursie Ortograficznym

Dane szkoły

 

Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………… Adres szkoły: …………………………………………………………………………. Telefon/ fax: …………………………………………………………………………..

 

Dane szkolnego koordynatora konkursu:

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………. Telefon: ………………………………………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………………………..

 

 

Liczba uczestników konkursu: …………………………………..

 

…………………………………………….

Szkolny koordynator konkursu

Załącznik nr 2

Protokół

z przebiegu wewnątrzszkolnego etapu

Konkursu Ortograficznego

„JESTEM MISTRZEM ORTOGRAFII”

 

Etap wewnątrzszkolny Konkursu Ortograficznego w Szkole Podstawowej……………………………………………………………………………odbył się dnia ………………………………………….

W konkursie wzięło udział …………………………….. uczniów.

Do etapu finałowego zakwalifikowano/ max 2 osoby/:

 

Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia
 

 

 

 

 

 

…………………………………………..

Szkolny koordynator konkursu

 

 

Załącznik nr 3

Protokół z przebiegu etapu finałowego

Konkursu Ortograficznego

„JESTEM MISTRZEM ORTOGRAFII”

Etap finałowy Konkursu Ortograficznego odbył się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie dnia ……………………………

W konkursie wzięło udział ……………………………… uczniów.

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący: ……………………………………

Członkowie:

 1. …………………………………..
 2. ………………………………….
 3. ………………………………….

po sprawdzeniu prac przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii – …………………………………………………….

II miejsce – …………………………………………………………………………………… III miejsce – ……………………………………………………………………………………

Przewodniczący:

……………………………………….

Członkowie:

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

 

 

 

 

Załącznik nr 4.

 

 

Węgrów, dnia ……………………………………………

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

udziału w konkursie ortograficznym

,, Jestem Mistrzem Ortografii”   

 

 1. Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………………
 2. Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego ucznia………………………………………………..
 3. Wiek/klasa …………………………………………………………………………………………………..
 4. Nazwa placówki………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Imię i nazwisko osoby przygotowującej

…………………………………………………………………….…………..………..

Oświadczam, że:

 • wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka w konkursie
 • zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść
 • wyrażam zgodę na podanie przez organizatora wyników konkursu do publicznej wiadomości wraz z danymi osobowymi do celów promocyjnych Poradni
 • wyrażam zgodę na fotografowanie, prezentację oraz publikację materiałów
  z konkursu
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych moich i mojego dziecka zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) w celu wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną w Węgrowie.

 

 

………….……….…………………………………..

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna