Symptomy dysleksji występujące u uczniów starszych

Dysleksja – to zespół specyficznych trudności w uczeniu się ,występujących pomimo prawidłowej inteligencji, właściwej metodyki nauczania i odpowiednich warunków środowiskowych.

U podłoża trudności leżą zaburzenia rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych:
– analizy i syntezy wzrokowej,
– analizy i syntezy słuchowej,
– motoryki,
– współdziałania czyli integracji w/w procesów,
– pamięci wzrokowej, słuchowej, ruchowej,
– lateralizacji,
– orientacji w schemacie ciała.

W młodszym wieku szkolnym dysleksja manifestuje się głównie trudnościami w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.

U dyslektyków w starszych klasach szkoły podstawowej , w zależności od rodzaju i głębokości zaburzeń, może dawać różnorodne objawy o mniejszym lub większym stopniu nasilenia.

 

Objawy zaburzeń funkcji poznawczych u dyslektyków w starszym wieku szkolnym:

NAZWA PRZEDMIOTU:

MOŻLIWE OBJAWY DYSLEKSJI:

Wszystkie (poza wychowaniem fizycznym i przedmiotami artystycznymi).

 • Trudności w czytaniu (wolne tempo, brak płynności, przekręcanie wyrazów,
 • Trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu).
 • Trudności w pisaniu (popełnianie błędów).
 • Trudności w wypowiadaniu się.
 • Trudności w rozumieniu dłuższych wypowiedzi słownych i poleceń nauczyciela.
 • Kłopoty z koncentracją uwagi.
 • Wolne tempo pracy.

Język polski

 • Trudności w przyswajaniu materiału gramatycznego, zapamiętywaniu trudniejszych terminów.
 • Trudności w pamięciowym opanowaniu wierszy.
 • Gubienie wątku w wypowiedziach pisemnych.
 • Trudności z organizacją tekstu.

Język obcy

 • Trudności z wymową.
 • Trudności z pisownią.
 • Problemy z rozumieniem wypowiedzi ustnych, tekstu odtwarzanego z magnetofonu.

Matematyka

 • Trudności w opanowaniu tabliczki mnożenia.
 • Trudności z liczeniem w pamięci.
 • Trudności w rozwiązywaniu zadań tekstowych.
 • Pomyłki w zapisie cyfr, znaków, błędy w zapisie liczb wielocyfrowych, mylenie > i < , + i – , złe umieszczanie przecinków w ułamkach dziesiętnych.
 • Błędy w zapisie i odczytywaniu liczb wielocyfrowych, ułamków dziesiętnych.
 • Trudności w nauce geometrii.

Geografia, historia

 • Trudności w orientowaniu się na mapie, mylenie stron świata.
 • Trudności w obliczaniu współrzędnych geograficznych, obliczaniu stref czasowych.
 • Trudności w zapamiętywaniu dat, chronologii, nazw
  i nazwisk.

Biologia

 • Trudności w zapamiętywaniu trudnych terminów, rysowaniu schematów, przekrojów, itp.
 • Trudności w opanowaniu systematyki.

Fizyka, chemia

 • Trudności w zapamiętywaniu złożonych wzorów, trudnych terminów, symboli.
 • Kłopoty w rozwiązywaniu zadań z treścią, trudności
  z rysowaniem wzorów strukturalnych.
 • Pomyłki w zapisie wzorów, działań.

Wychowanie fizyczne

 • Mylenie kierunków (prawo-lewo).
 • Trudności w grach zespołowych.
 • Trudności w opanowaniu układów gimnastycznych i tanecznych.

Plastyka, zajęcia techniczne

 • Trudności w majsterkowaniu, szyciu, lepieniu, malowaniu.
 • Trudności w wykonywaniu modeli, wykresów, konstrukcji.
 • Brak estetyki wykonywanych prac.

Muzyka

 • Trudności w odtwarzaniu rytmu, czytaniu nut.

Zadaniem szkoły jest pomoc dziecku dyslektycznemu w odkryciu jego mocnych stron oraz rozwinięciu potencjalnych możliwości. Niezbędne jest także objęcie uczniów z dysleksją oddziaływaniami terapeutycznymi, pomagającymi złagodzić objawy zaburzeń, wzmacniającymi motywację do nauki, podnoszącymi samoocenę oraz uczącymi odporności na stres.

 

Opracowała: Beata Justyna Przybyszewska