Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Szanowni Państwo

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione. Wdrożyliśmy różnego rodzaju środki techniczne i organizacyjne, które wspomagają ten proces.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów. Dane kontaktowe: numer telefonu: 025 792-47-00, adres e – mail: sekretariat@poradnia.wegrow.pl
 2. Administrator na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się pod nr telefonu 512323044 lub adresem e-mail: iod@fus-system.pl.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c, b i a oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, ustaw i rozporządzeń szczególnych prawa krajowego:
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe;
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. W sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.
  w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
  w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.
  w sprawie organizowania wczesnego wspomagania dzieci.
 1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, diagnoza w celu wydania opinii w ramach obowiązków Poradni w związku ze zwróceniem się rodziców lub opiekunów prawnych o jej wydanie.
 2. Dostęp do przetwarzanych danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie wynikającym z ich zakresów obowiązków.
 3. Odbiorcami danych osobowych w ściśle określonych przypadkach mogą być Powiat Węgrowski, organy publiczne, instytucje upoważnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości
  w ramach swoich kompetencji i uprawnień, podmioty, które w imieniu Administratora realizują jego zadania na podstawie umowy powierzenia lub innego instrumentu prawnego itp.
 4. Pracodawca na podstawie art. 22²§1 Kodeksu pracy oraz art. 4b i 50 Ustawy
  o samorządzie powiatowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia znajdującego się w obiekcie oraz na terenie wokół obiektu wprowadził szczególny nadzór nad obiektem przez zainstalowanie środków technicznych w postaci monitoringu wizyjnego umożliwiającego rejestrację obrazu przy pomocy kamer.
 5. Dane osobowe gromadzone przez Poradnię nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora między innymi wynikającego z przepisów oświatowych o samorządowych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu osiągnięcia przyjętych celów lub żądania ich usunięcia.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osoby, której dane dotyczą;
 • prawo sprostowania danych (które są nieprawidłowe);
 • prawo usunięcia danych (tylko takich, które były pozyskane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą);
 • prawo ograniczenia przetwarzania w określonych w art. 18 RODO przypadkach (tylko takich, które były pozyskane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą);
 • prawo przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO).
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych
  w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia RODO.
 1. Dane organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 

 

                                                                                           W imieniu Administratora

                                                                      Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej