Historia poradni

Działamy już ponad 50-lat! 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Węgrowie posiada długoletnią historię realizując od 1969 roku pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz logopedyczną na terenie powiatu węgrowskiego. Obejmuje swoim działaniem: miasto Węgrów, miasto i gminę Łochów oraz gminy: Grębków, Korytnica, Liw, Miedzna, Sadowne, Stoczek Węgrowski i Wierzbno. 

Poradnia rozpoczęła swoją działalność 1 września 1969 r. Wówczas nosiła nazwę: Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Swoim zasięgiem obejmowała oprócz wymienionych wyżej miast i gmin również gminę Jadów.  

Organizatorem Poradni i jej pierwszym dyrektorem (kierownikiem) była pedagog mgr Cecylia Jakubik. Jej niesamowita pasja zawodowa, wiedza pedagogiczno – psychologiczna, wysoka osobista kultura pozwoliły w szybkim tempie pozyskać do pracy grono młodych, kompetentnych psychologów, pedagogów, a później także logopedów. Pomimo trudności lokalowych, zatrudniani sukcesywnie specjaliści nie tracili energii zawodowej, realizując wiele statutowych działań bezpośrednio w przedszkolach, szkołach i innych placówkach (np. dom dziecka).
Organizację i zakres działania Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Węgrowie określał statut, którego ramy zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Oświaty z 1 sierpnia 1964 roku. W pierwszym statucie poradni czytamy między innymi, że: ,,Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Węgrowie jest placówką oświatową, wychowawczą typu specjalnego, której zadaniem jest udzielanie dzieciom [młodzieży], rodzicom [opiekunom] i nauczycielom [wychowawcom] pomocy w dziedzinie: 

 • zapobiegania trudnościom wychowawczym oraz ich rozwiązywania, 
 • wyboru przez młodzież kierunku kształcenia i zawodu.” 

Pani mgr Cecylia Jakubik pełniła funkcję kierownika, a następnie dyrektora Poradni Wychowawczo- Zawodowej nieprzerwanie przez 21 lat, czyli do 30.09.1980 roku. 

1 października 1980 roku funkcję dyrektora Poradni objął                   mgr Jan Kowalczyk, który także był z wykształcenia pedagogiem. Stanowisko to sprawował do 31.08.1992 roku. W tym okresie w Poradni zaczęto prowadzić zajęcia terapeutyczne z zakresu reedukacji (terapii pedagogicznej), zwiększyła się ilość zatrudnionych w niej logopedów.  

Od 1.09.1992 roku do 31.08.1997 r. dyrektorem Poradni była          mgr Halina Załuska– pedagog.   

11 czerwca 1993 roku Minister Edukacji Narodowej wydał Rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych. Rozporządzenie to zmieniało nazwę Poradni z Wychowawczo- Zawodowej na Psychologiczno- Pedagogiczną. Zmiana nazwy podyktowana była zmianami zakresu świadczonych usług, co znalazło odzwierciedlenie w modyfikacjach zapisów statutowych placówki.  

25 września 1993 roku nastąpiło przekształcenie Poradni Wychowawczo- Zawodowej w Węgrowie w Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.  
    Od 1993 roku celem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Węgrowie stało się: 

 •  wspomaganie rozwoju i efektywnego uczenia się dzieci i młodzieży, 
 •  pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu 
 • udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej      i rehabilitacyjnej. 

 Poradnia realizowała swoje zadania przez prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej oraz profilaktycznej w środowisku wychowawczym. Zatrudniała pracowników pedagogicznych (psychologów, pedagogów, logopedów, socjologów, rehabilitantów), lekarzy oraz pracowników administracji i obsługi. Z pomocy poradni mogły korzystać: dzieci, młodzież i ich rodzice lub opiekunowie zamieszkali poza terenem jej działania, z wyjątkiem spraw wymagających postępowania orzekającego i kwalifikacyjnego. 

W okresie od 1.06.1996 r. do 31.05.1997 r. z powodu przebywania na urlopie zdrowotnym dyrektor Haliny Załuskiej, jej obowiązki pełniła mgr Bożena Popowska

1.01.1998 roku stanowisko dyrektora objęła                                      mgr Anna Nowicka- Związek– pedagog, która wprowadziła Poradnię w nowy wiek oraz przeniosła z dotychczasowej siedziby mieszczącej się w budynku przy ulicy Mickiewicza 12 do budynku byłego Internatu LO przy ulicy Piłsudskiego 23. 

Nowy wiek przyniósł kolejne zmiany w funkcjonowaniu poradni, które zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni. 

     Nazwa i zasadnicze kierunki działania poradni nie uległy zmianom. Inaczej rozłożono akcenty dotyczące działalności. Wyeksponowane zostały nowe treści, które odpowiadały na aktualne potrzeby społeczne i zmiany w życiu administracyjnym Polski. 

     Publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne zgodnie z nowym rozporządzeniem udzielają: 

 • dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej,  
 • pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,  
 • a także udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

Do zadań poradni należy w szczególności: 

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, 
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, 
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, 
 • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, 
 • wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny, 
 • pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej, 
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia. 

Poradnia realizowała zadania w szczególności przez: diagnozę, konsultacje, terapię, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo zawodowe, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną i informacyjną. 

     Wprowadzone w rozporządzeniu zmiany dotyczyły organizacji pracy poradni. Opinie od tej chwili wydawane były się na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, a nie na wniosek szkoły. Zgodnie z rozporządzeniem: 

,,2. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów, socjologów, rehabilitantów, doradców zawodowych. 

 1. W poradniach, w zależności od potrzeb, zatrudnia się lekarzy oraz pracowników socjalnych, którzy ukończyli studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, socjologia lub politologia (w zakresie pracy socjalnej), a także innych specjalistów”.

W roku 2013 Minister Edukacji Narodowej wydał Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Zmieniło ono formułę realizacji zadań poradni tak, aby poradnictwo stało się elementem systemu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek.      

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem od dnia 1 stycznia 2016 roku poradnie psychologiczno-pedagogiczne mają realizować zadania z zakresu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek oraz organizować i prowadzić sieci współpracy i samokształcenia. W ramach organizowania sieci współpracy            i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce ujednolicono dla wszystkich poradni formy współdziałania. Sieć ma służyć współpracy i wymianie doświadczeń, analizie dobrych praktyk, tworzeniu innowacyjnych rozwiązań oraz poszerzaniu specjalistycznych kompetencji w sposób zorganizowany.
Pani mgr Anna Nowicka – Związek pełniła funkcję dyrektora Poradni do dnia śmierci, tj. 18. 01.2014 roku. Za jej kadencji powstał statut Poradni, który obowiązuje z drobnymi zmianami do dnia dzisiejszego. Po śmierci Anny Nowickiej- Związek, od 21 stycznia 2014 r. funkcję dyrektora Poradni objęła                         mgr Izabela Ratyńska– pedagog. 

    Rozporządzenie z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych jest ostatnim i aktualnym do dnia dzisiejszego aktem prawnym regulującym szczegółowe zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.    

Od 1.09.2019 roku poradnią kieruje mgr Beata Gashi , która z zawodu jest logopedą. Obecnie Poradnia zatrudnia: psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, psychoterapeutę, lekarzy oraz pracowników administracji i obsługi. Ogółem zatrudnionych jest 25 osób. 

o