Cele i zadania poradni

Cele i zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej w Węgrowie

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 lutego 2013 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna musi pełnić następujące zadania:

 

 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży.
 2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły ( w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych)
 4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli , szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Powyższe zadania są realizowane nie tylko na terenie Poradni , ale także poza nią (szkoła, środowisko rodzinne) poprzez następujące działania:

 

 • Diagnoza w odniesieniu do zgłaszanego problemu, która jest nastawiona na określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz intelektualnych dzieci i młodzieży.W roku szkolnym 2018/2019 w Poradni przeprowadzono 1521 diagnoz, w tym: 607 psychologicznych, 508 pedagogicznych, 124 logopedyczne, 282 lekarskie.
 • Bezpośrednio udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, która obejmuje:
  – indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży;
  – terapię rodziny;
  – grupy wsparcia;
  – prowadzenie mediacji;
  – interwencję kryzysową;
  – warsztaty;
  – porady i konsultacje;
  – wykłady i prelekcje;
  – działalność informacyjno-szkoleniową.

W roku szkolnym 2019/2020 Poradnia obejmuje swoimi działaniami 94 placówki oświatowe, w których pobiera naukę 9795 dzieci, w tym : 1851 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

 

Oferowana pomoc jest nieodpłatna, a korzystanie z niej nie wymaga posiadania żadnych skierowań. W Poradni zatrudnionych jest 14 pracowników merytorycznych, w tym 5 psychologów, 6 pedagogów oraz 3 logopedów. Ponadto Poradnia zatrudnia 3 lekarzy ( okulistę, neurologa oraz internistę).

 

Ze względu na funkcjonowanie Poradni w bardzo dużym budynku przy ulicy Piłsudskiego 23 , na parterze zorganizowany jest punkt informacji wewnętrznej , w którym pracują 2 osoby. Poradnia zatrudnia także 6 pracowników administracji i obsługi. Łącznie w roku szkolnym 2019/2020 zatrudnionych jest 26 osób.