Dysleksja to zespół specyficznych trudności, w uczeniu się występujących pomimo prawidłowej inteligencji, właściwej metodyki nauczania i odpowiednich warunków środowiskowych.

U podłoża trudności leżą zaburzenia rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych: analizy i syntezy wzrokowej, analizy i syntezy słuchowej, motoryki, współdziałania czyli integracji, w/w procesów, pamięci wzrokowej, słuchowej, ruchowej, lateralizacji, orientacji w schemacie ciała.

W młodszym wieku szkolnym dysleksja manifestuje się głownie trudnościami w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. U dyslektyków w starszych klasach szkoły podstawowej i gimnazjum, w zależności od rodzaju i głębokości zaburzeń, może dawać różnorodne objawy.

U poszczególnych uczniów zdiagnozowanych jako dyslektycy mogą pojawiać się tylko określone symptomy o mniejszym lub większym stopniu nasilenia.

Zadaniem szkoły jest między innymi pomoc dziecku dyslektycznemu w odkryciu jego mocnych stron oraz rozwinięciu potencjalnych możliwości.

Niezbędne jest także objęcie uczniów z dysleksją oddziaływaniami terapeutycznymi, pomagającymi złagodzić objawy zaburzeń, wzmacniającymi motywację do nauki, podnoszącymi samoocenę oraz uczącymi odporności na stres.

Objawy zaburzeń funkcji poznawczych u dyslektyków w starszym wieku szkolnym.

 

 

Nazwa przedmiotu:

Możliwe objawy dysleksji :

Wszystkie (poza wychowaniem fizycznym i przedmiotami artystycznymi).

 

Trudności w czytaniu (wolne tempo, brak płynności, przekręcanie wyrazów, trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu).

Trudności w pisaniu (popełnianie błędów).

Trudności w wypowiadaniu się.

Trudności w rozumieniu dłuższych wypowiedzi słownych i poleceń nauczyciela.

Kłopoty z koncentracją uwagi.

Wolne tempo pracy.

Język polski

Trudności w przyswajaniu materiału gramatycznego, zapamiętywaniu trudniejszych terminów.

Trudności w pamięciowym opanowaniu wierszy.

Gubienie wątku w wypowiedziach pisemnych.

Trudności z organizacją tekstu.

Język obcy

Trudności z wymową.

Trudności z pisownią.

Problemy z rozumieniem wypowiedzi ustnych tekstu odtwarzanego z magnetofonu.

Matematyka

Trudności w opanowaniu tabliczki mnożenia.

Trudności z liczeniem w pamięci.

Trudności w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

Pomyłki w zapisie cyfr, znaków, błędy w zapisie liczb wielocyfrowych, mylenie > i < , + i - , złe umieszczanie przecinków w ułamkach dziesiętnych.

Błędy w zapisie i odczytywaniu liczb wielocyfrowych, ułamków dziesiętnych.

Trudności w nauce geometrii.

Geografia, historia

Trudności w orientowaniu się na mapie, mylenie stron świata.

Trudności w obliczaniu współrzędnych geograficznych, obliczaniu stref czasowych.

Trudności w zapamiętywaniu dat, chronologii, nazw
i nazwisk.

Biologia

Trudności w zapamiętywaniu trudnych terminów, rysowaniu schematów, przekrojów, itp.

Trudności w opanowaniu systematyki.

Fizyka, chemia

Trudności w zapamiętywaniu złożonych wzorów, trudnych terminów, symboli.

Kłopoty w rozwiązywaniu zadań z treścią, trudności
z rysowaniem wzorów strukturalnych.

Pomyłki w zapisie wzorów, działań.

Wychowanie fizyczne

Mylenie kierunków (prawo-lewo).

Trudności w grach zespołowych.

Trudności w opanowaniu układów gimnastycznych
i tanecznych.

Plastyka, zajęcia techniczne

Trudności w majsterkowaniu, szyciu, lepieniu, malowaniu.

Trudności w wykonywaniu modeli, wykresów, konstrukcji.

Brak estetyki wykonywanych prac.

Muzyka

Trudności w odtwarzaniu rytmu, czytaniu nut.


Opracowała: Beata Justyna Przybyszewska

Joomla Templates by Joomla51.com