img6

wielkanoc

 Rozstrzygnięcie konkursu recytatorskiego "Wierszyki Łamijęzyki"

 

W dniu 15 marca 2019r. w Węgrowskim Ośrodku Kultury odbył się VI Logopedyczny Konkurs Recytatorski pt. „Wierszyki Łamijęzyki” zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgrowie z okazji Europejskiego Dnia Logopedy. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Starosty Węgrowskiego.

Uczestników oceniała komisja w składzie:

 • Magdalena Olszewska – wicedyrektor I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie, nauczyciel języka polskiego, a także logopeda (przewodnicząca komisji)
 • Małgorzata Szeja – prezes Lokalnej Grupy działania „Bądźmy Razem” w Węgrowie, a także długoletni nauczyciel językapolskiegow LO w Łochowie;
 • Joanna Cieplińska – nauczyciel językapolskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grębkowie.

Konkurs organizowany był w dwóch grupach wiekowych:

 • dzieci w wieku przedszkolnym,
 • uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.

Rozpoczął się od powitania zebranych przez dyrektora Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Węgrowie, panią Izabelę Ratyńską. Następnie głos zabrała pani Starosta Powiatu Węgrowskiego Ewa Besztak, która uroczyście otworzyła VI edycję konkursu. Na konkursie obecny był również wicestarosta węgrowski - pan Marek Renik.

W czasie konkursu dzieci prezentowały się w kolejności alfabetycznej. Po wysłuchaniu wszystkich występów Przewodnicząca Jury przedstawiła laureatów.


Grupa przedszkolna:

I miejsce - Victoria Elendu z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajka”w Węgrowie

II miejsce – Magdalena Kostarzewska– Samorządowe Przedszkole w Liwie

III miejsce – Małgorzata Świątek - Przedszkole Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie

Komisja przyznała także wyróżnienia dla :

-   Oliwii Kostrzewskiej – Przedszkole Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie

-   Alicji Łabaj – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku


Wśród uczniów klas I-III laureatami zostali:

I miejsce -  Wojciech Dominik - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

II miejsce – Maria Świętochowska - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

III miejsce – Wojciech Głuchowski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grębkowie.

Przyznano wyróżnienia dla:

-  Julii Rusiniak – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

-  Leny Szumińskiej – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mrozowej Woli


Poza konkursem zachwycił widzów występ Patryka Pakieły ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie w utworze własnego autorstwa pt. ,,Dinozaury,, do melodii ,,Panie Janie,,.

W czasie konkursu wykazać się mogli również dorośli, którzy mierzyli się z artykulacyjnymi zawiłościami polszczyzny.

Oczekiwanie na wyniki konkursu umilił występ Antoniny Miklaszewskiej, uczennicy klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Grębkowie i Szkoły Muzycznej w Mińsku Mazowieckim. Antonina zaprezentowała piosenkę ,,Problem Chrząszcza”; i utwór na skrzypcach ,,Polka”. Akompaniowała jej mama,p.Aneta Miklaszewska.

Konkurs zorganizowano przy wsparciu finansowym:

Pana Adama WitkowskiegoP.W.Wikrusz w Miedznie

Pana MarcinaGiers P.P.H.U. PROMOTOR POLSKA w Węgrowie

Pana Sławomira Zaboklickiego

Pana GrzegorzaGago Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie

Pani Julity Radziewicz”GEPPA” Magiczny Świat Zabawek w Węgrowie

Pana Sławomira Kowalczyk Usługi Remontowo-Budowlane w Podsuszu

Pani Małgorzaty Szeja Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” w Węgrowie

Pana Roberta Marczak Piekarnia Cukiernia „ROBSON” w Łochowie

Pani BeatyGago Kwiaciarnia „ASTER” w Węgrowie

Pana Marcina Dziewulskiego

Pana Tomasza Jaworskiego Powszechny Zakład Ubezpieczeń w Węgrowie

MAGIC SUSHI HOUSE Restaurant& Catering w Węgrowie


 

Dyrektor i pracownicy Poradni Psycholgiczno-Pedagogicznej w Węgrowie z całego serca dziękują wszystkim, którzy wsparli organizowane przez placówkę wydarzenie.

Gdyby nie państwa Pomoc organizacja konkursu byłaby niemożliwa …


SERDECZNIE DZIEKUJEMY !!!


1a


2


3


1b

 

5

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie zwana dalej: "Administratorem".
 2. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów.
 3. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie został powołany Inspektor ochrony danych. Można się z nim skontaktować elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub listownie - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z objęciem pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);
 5. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są m.in. dla celów:
       a. wydania orzeczenia/opinii, wydania informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie, wydania kopii opinii/orzeczenia, wydania opinii, przekazania        kopii opinii do przedszkola/szkoły lub placówki, do której dziecko lub pełnoletni uczęszcza;
       b. podejmowania akcji edukacyjnych oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego                    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) - zgody;
 6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez czas określony
  w przepisach archiwalnych obowiązujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie.
 7. Administrator przekaże/może przekazać dane następującym odbiorcom: osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Każda osoba ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest przepis prawa, który nakłada na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgrowie obowiązek gromadzenia danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:
       a. objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest wymogiem ustawowym,
       b. wydania zaświadczenia/informacji/opinii jest wymogiem ustawowym,
       c. w celu podejmowania akcji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest dobrowolne
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania**.

**        Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Joomla Templates by Joomla51.com